İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik
(*)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el taşıt alım satım faaliyetlerini, noterlerin bu faaliyetlere ilişkin yükümlülüklerini, yetki belgesi ve satış sertifikası verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el taşıt ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan şartları, Bakanlık ve yetkili idarelerin ikinci el taşıt ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,
c) İkinci el taşıt: Trafik siciline tescilli olan otomobil, arazi taşıtı, minibüs, kamyonet ve kamyon niteliğindeki motorlu kara taşıtlarını,
ç) İkinci el taşıt ticareti: İkinci el taşıtların satışı ve pazarlanmasıyla ilgili faaliyetler bütününü,
d) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,
e) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,
f) Satış sertifikası: 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kişiler ile ikinci el taşıt ticareti yapılan işletmelerde pazarlama ve satış personeli olarak çalışan kişilerce alınması gereken belgeyi,
g) Yetki belgesi: İkinci el taşıt ticaretiyle iştigal edilebilmesi için ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri tarafından alınması gereken belgeyi,
ğ) Yetkili idare: İşyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel idareleri ile diğer idareleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
İkinci el taşıt ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler
MADDE 5- (1) İkinci el taşıt ticareti tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır.
(2) Satış sertifikasına sahip olmayan gerçek kişiler bir takvim yılı içinde, kendileri veya başkaları adına tescilli üçten fazla ikinci el taşıt satışı yapamaz.
(3) Satış sertifikasına sahip olan gerçek kişiler bir takvim yılı içinde üçten fazla ikinci el taşıt satışını yalnızca sahibi, temsilcisi veya müdürü olduğu ya da pazarlama ve satış personeli olarak çalıştığı işletme adına yapabilir.
(4) İkinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeyen esnaf ve sanatkârlar, tacirler ve tacir olmayan özel hukuk tüzel kişilerinin bir takvim yılı içinde, kendileri adına tescilli üçten fazla ikinci el taşıt satışı yapabilmeleri için, bu taşıtların en az üç yıldır kendileri adına tescilli olması gerekir. Vakıf ve dernekler ile ticaret şirketleri gibi özel hukuk tüzel kişilerinin tasfiyesi, ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmelerinin ise kapanışı nedeniyle yapacakları satışlarda bu şart aranmaz.
Yetki belgesi ve satış sertifikası
MADDE 6- (1) İkinci el taşıt ticaretiyle iştigal edecek tacirler ile esnaf ve sanatkârların her bir işletmesi için ayrı ayrı yetki belgesi alması gerekir.
(2) Yetki belgesi alınabilmesi için gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendileri, ticaret şirketlerinde ve diğer tüzel kişi tacirlerde temsile yetkili kişilerden en az biri, şubelerde ise şube müdürü aşağıdaki şartları haiz olmalıdır:
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
b) Müflis olmamak veya konkordato ilan etmemiş olmak.
c) Başvuru tarihinden önceki son beş yıl içinde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak.
ç) Satış sertifikasına sahip olmak.
(3) İkinci el taşıt ticareti yapılan işletmelerde pazarlama ve satış personeli olarak çalışılabilmesi için satış sertifikası alınır. Satış sertifikası, ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki şartları haiz olan ve 7 nci maddede belirtilen eğitim ve/veya sınav sonucunda başarılı kabul edilenlere verilir.
Satış sertifikası eğitimi ve sınav
MADDE 7- (1) Eğitim programı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlık tarafından veya Bakanlıkça uygun görülen üniversite ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu tarafından hazırlanır ve uygulanır.
(2) Eğitim programı; ikinci el taşıt stok yönetimi, sözleşme hukuku, temel araç bilgileri, bilgi teknolojileri, satış ve pazarlama, satış prosedürleri ve satış sonrası işlemler, tüketici hakları, müşteri ilişkileri yönetimi, iş güvenliği, etkili iletişim yöntemleri ve meslek etiği dersleri ile Bakanlıkça belirlenen diğer dersleri içerir.
(3) Eğitim programındaki derslerin en az yüzde yetmişine katılım sağlayanların başarılı olduğu kabul edilir.
(4) Bakanlık, eğitim programına ek olarak yazılı sınav şartı da getirebilir. Bu durumda başarılı sayılabilmek için her bir dersin en az yüzde yetmişine katılım sağlanmalı ve sınavdan en az altmış puan alınmalıdır.
(5) Eğitim ve sınava ilişkin diğer usul ve esaslar ile satış sertifikası eğitim ve sınav ücretleri Bakanlıkça belirlenir.
Yetki belgesi ve satış sertifikasının verilmesi, yenilenmesi ve iptali
MADDE 8- (1) Yetki belgesi ve satış sertifikasının verilmesi, yenilenmesi ve iptal edilmesine ikinci el taşıt ticaretinin yapıldığı işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü yetkilidir.
(2) Yetki belgesine sahip işletmelerin güncel listesi her yıl ocak ayında il müdürlüğünce ilgili ticaret sicili müdürlüğüne yazılı olarak gönderilir.
(3) Yetki belgesi verilmesi veya yenilenmesine ilişkin başvurularda 6 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki, satış sertifikasının verilmesi veya yenilenmesine ilişkin başvurularda ise aynı fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki şartların sağlandığını gösterir belgeler aranır.
(4) Yetki belgesi ve satış sertifikasının içeriği Bakanlık tarafından belirlenir.
(5) Yetki belgesi ve satış sertifikasının geçerlik süresi beş yıldır. Yenileme talebi, geçerlik süresinin sona ermesinden en az otuz gün önce yapılır. Posta yoluyla yapılan başvurular geçersizdir.
(6) Yetki belgesi ve satış sertifikası yenileme işlemlerinde eğitim şartı aranmaz. Ancak, Bakanlık, yenileme öncesinde eğitim ve/veya sınav şartı getirebilir.
(7) Yetki belgesi ve satış sertifikası devredilemez.
(8) Yetki belgesi veya satış sertifikası alınması için gerekli şartlardan birinin kaybedilmesi halinde bu durum, yetki belgesi veya satış sertifikası sahibi tarafından il www.alomaliye.commüdürlüğüne yazılı olarak derhal bildirilir. Bu bildirim ya da anılan şartların kaybedildiğinin il müdürlüğünce tespiti üzerine yetki belgesi veya satış sertifikası iptal edilir.
(9) Yetki belgesine sahip işletmenin iştigal konusunu değiştirmesi veya ticareti terk etmesi gibi hallerde bu durum, ticaret sicili veya esnaf ve sanatkarlar sicilinde tescilin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde ilgili sicil müdürlüğü ve işletme tarafından il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Bildirim üzerine yetki belgesi iptal edilir.
İkinci el taşıt satışına aracılık ve taşıt teslim belgesi
MADDE 9- (1) Satışa sunulmak üzere ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmelere teslim edilen ikinci el taşıtlar için taşıtın adına tescilli olduğu kişi ile işletme arasında taşıt teslim belgesi düzenlenir.
(2) Taşıt teslim belgesi, birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha olarak düzenlenir. Belgede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) Tarafların adı ve soyadı veya ticaret unvanı ve işletme adı ile kimlik ve iletişim bilgileri.
b) Satışa sunulmak üzere işletmeye teslim edilen ikinci el taşıtın ruhsat ve kilometre bilgileri ile boyalı ve değişen parça bilgileri; ikinci el taşıt sahibi tarafından beyan edilen taşıta ilişkin arıza ve kusur bilgileri ile güvenlik, iç donanım, dış donanım ve multimedya özellikleri gibi diğer bilgiler.
c) İkinci el taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmeye hizmeti karşılığında ödenecek ücretin tutarı.
ç) İkinci el taşıtın satışa sunulmak üzere işletmede kalacağı süre.
d) Tarafların tebligat adresleri ve imzaları.
(3) Satışa sunulmak üzere işletmeye teslim edilen ikinci el taşıtta, taşıt teslim belgesinde belirtilen süre içinde oluşabilecek herhangi bir arıza ve maddi hasardan ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal eden işletme sorumludur.
(4) Taşıt teslim belgesinin şekli ve ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmeye hizmeti karşılığında ödenecek ücretin üst sınırı Bakanlıkça belirlenebilir.
İkinci el taşıtın tanıtımı
MADDE 10- (1) Satışa sunulan ikinci el taşıtın üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulur. Tanıtım kartında yer alan bilgiler taşıt teslim belgesindeki bilgilerle uyumlu olmalıdır.
(2) Tanıtım kartında; taşıtın üretim yılı, markası ve modeli, motor ve şasi numarası, plakası, yakıt türü, kilometresi, satış fiyatı, boyalı ve değişen parçaları ile hasar kaydı olması halinde Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi kayıtlarındaki bilgilere yer verilir.
(3) Satışa sunulan ikinci el taşıtlar elektronik ortamda da tanıtılabilir. Bu halde, ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal edenler ikinci fıkrada belirtilen bilgilere elektronik ortamda da yer verir.
Ekspertiz raporu
MADDE 11- (1) Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el taşıt satışı öncesinde ekspertiz raporu alınır ve raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilir. Ekspertiz raporu masrafı yetki belgesine sahip işletme tarafından karşılanır.
(2) Ekspertiz raporunda ikinci el taşıtın özellikleri ile arıza ve hasar durumuna ilişkin bilgilere yer verilir.
(3) On yaş veya iki yüz bin kilometrenin üzerindeki ikinci el taşıtlar için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir.
(4) Ekspertiz raporu, Bakanlık veya Bakanlıkça belirlenen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından düzenlenir.
(5) Ekspertiz raporunda yer verilecek diğer bilgiler, ekspertiz raporunu düzenleyecek kişilerde aranan nitelikler ve bu kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin hususlar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
Kusurlu ikinci el taşıtlar ve sorumluluk
MADDE 12- (1) Alıcıya teslimi sırasında ekspertiz raporunda yer verilen motor, şanzıman, kilometre, boya ve değişen parça bilgilerinden bir veya birden fazlasına uygun olmayan ikinci el taşıtlar kusurlu kabul edilir.
(2) İkinci el taşıt satışını yapan işletmeler ile ekspertiz raporunu düzenleyen kişiler ekspertiz raporundaki bilgilerin taşıtın gerçek durumunu yansıtmamasından müteselsilen sorumludur.
(3) Kusurlu ikinci el taşıtlar hakkında bu maddede yer almayan hususlarda 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatının ayıplı mala ilişkin hükümleri uygulanır.
İkinci el taşıtlarda garanti
MADDE 13- (1) İkinci el taşıtın motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren altı ay veya on bin kilometre, satışı yapan veya satışa aracılık eden işletmenin garantisi altındadır.
(2) Birinci fıkrada sayılan parçalarda garanti süresi içinde meydana gelen arızalar işletme tarafından, arızanın niteliğine göre üç ayı geçmeyen makul bir süre içinde giderilir. Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar işletmeye aittir. Üç aylık sürenin tespitinde taşıt sahibinin işletmeye yazılı olarak başvurduğu tarih dikkate alınır.
(3) Arızanın giderilmesi amacıyla taşıtın işletmeye teslim edildiği tarihten itibaren üç gün içinde, işletme tarafından taşıt sahibine arıza süresince kullanılmak üzere ücretsiz ikame taşıt tahsis edilir.
(4) İşletmeler birinci fıkrada belirtilenlere ilave garantiler verebilir.
Garanti kapsamına girmeyen hususlar
MADDE 14- (1) İkinci el taşıt satışlarında aşağıdaki parça, durum, işlem ve arızalar garanti kapsamı dışındadır:
a) On yaş veya iki yüz bin kilometrenin üzerindeki ikinci el taşıtlar.
b) Aracın normal kullanımı nedeniyle kayışlar, egzoz, amortisör, debriyaj, ön dişli takımı, fren balataları ve pabuçları, diskler, contalar gibi parçalarda meydana gelen aşınma ve yıpranmalar.
c) Garanti kapsamındaki bir parçada meydana gelen arızanın doğrudan sonucu olarak hasar görmedikçe veya zayi olmadıkça; bujiler, katalitik konvertörler, hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi, cam silecek lastikleri, klima devresinin doldurulması için kullanılan maddeler, ilave edilen yağlar, soğutma sıvıları, fren sıvıları ve diğer katkı maddeleri.
ç) Garanti kapsamındaki bir parçada meydana gelen arızanın doğrudan sonucu olarak hasar görmedikçe veya zayi olmadıkça, koltuk aksesuarlarının temizlenmesi ve onarılması dahil olmak üzere kaportanın ve kabinin normal bakımı için yapılan masraflar.
d) Kaporta işleri, süslemeler, paspas, lastikler, jantlar, akü, farlar, park lambaları, camın ve farların kırılması veya çatlaması.
e) Elektronik parçalar ve komponentler.
f) Parça değişimi yapılarak veya yapılmaksızın, düzenli önleyici işlemler, kontroller ve ayarlamalar.
g) İkaz lambaları sistem arızası gösterdiği halde aracı kullanmaya devam etmenin veya bilerek veya bilmeyerek uygun olmayan ya da kalitesiz yağların veya yakıtın kullanılmasının sebep olduğu arızalar.
ğ) Hatalı kullanım, kaza, hırsızlık, hırsızlık girişimi, yangın, infilak, vandallık veya doğal afetler nedeniyle hasar gören veya zayi olan parçalar.
h) Taşıtın ihmal edilmesinin veya uygun olmayan bir şekilde kullanılmasının veya aracın gereği gibi çalışması için lüzumlu olan sıvıların donmasının sebep olduğu arızalar.
ı) Bakım işlemlerinin muayene ve bakım planına uygun olarak yapılmaması nedeniyle meydana gelen arızalar.
i) Taşıt üreticisinin veya ithalatçısının sorumluluğunda bulunan ve satış sonrasında taşıta yapılan herhangi bir eklenti nedeniyle oluşan hasar ve arızalar.
j) Trafik sicilinde “Trafikten çekilerek tescili silinmiştir.” kaydı bulunan taşıtlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İkinci El Taşıt Ticareti Yapılan Yerlerde Aranan Şartlar
İkinci el taşıt ticareti yapılan işletmelerde aranan şartlar
MADDE 15- (1) İkinci el taşıt ticareti yapılan işletmelerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyecek yerlerde ve ikamet amaçlı kullanılmayan yapılarda açılması.
b) En az iki yüz metrekare alana sahip olması.
c) Net yüksekliğinin üç metreden fazla olması.
ç) LPG’li ikinci el taşıtların teşhir edilebileceği açık alana sahip olması.
d) Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması.
e) Mali sorumluluk sigortasının yapılmış ve satışa sunulan ikinci el taşıtların mali sorumluluk sigortası kapsamına alınmış olması.
f) Yetki belgesine sahip olması.
(2) İkinci el taşıt ticaretinin yapıldığı işletmelerde LPG’li taşıtlar açık alanda teşhir edilir.
Toplu işyerlerinde aranan şartlar
MADDE 16- (1) İkinci el taşıt ticaretinin birden fazla işletme tarafından bir arada yürütülebilmesi amacıyla, bir yapı veya alan bütünlüğünde en az üç işletmenin faaliyet göstereceği toplu işyerleri oluşturulabilir. Toplu işyerleri oluşturulurken, bu işyerlerinin çevreye ve trafiğe getireceği yükler ile ikamet amaçlı kullanılan yerlere uzaklığı ve ulaşım imkânları dikkate alınır.
(2) Toplu işyerleri aşağıdaki nitelikleri haiz olmalıdır:
a) Yönetim odası, kadın ve erkekler için ayrı ayrı olacak şekilde ibadet yeri, çalışanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanacağı işyeri alanı, dinlenme alanı ve yeterli sayıda tuvalete sahip olması.
b) En az on işletmenin faaliyet gösterdiği veya toplam çalışan sayısı en az elli olan toplu işyerlerinde sağlık odası ve en az bir sağlık personeli bulunması.
c) oplam inşaat alanının en az dörtte biri oranında otoparka sahip olması.
(3) Toplu işyerlerinde, taşıt alım ve satımı ile devir işlemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla noter ve banka şubesi gibi birimlere yer verilebilir.
(4) Toplu işyerlerindeki işletmeler 15 inci maddede öngörülen şartları haiz olmalıdır.
İkinci el taşıt pazarlarında aranan şartlar
MADDE 17- (1) İkinci el taşıt pazarları belediyeler tarafından kurulur ve işletilir. Belediyeler bu yerlerin kurulması ve işletilmesi yetkisini özel hukuk tüzel kişilerine devredebilir.
(2) İkinci el taşıt pazarı olarak kurulan ve işletilen alanlar aşağıdaki şartları haiz olmalıdır:
a) Çevreye ve trafiğe getireceği yükler ile ikamet amaçlı kullanım yerlerine uzaklığı ve ulaşım imkânları dikkate alınarak belirlenen uygun alanlarda kurulması.
b) Nüfusu on binden az olan yerlerde en az beş bin metrekare, on binden fazla olan yerlerde en az on bin metrekare büyüklüğünde olması.
c) İkinci el taşıt satışı için ayrılan alanların zemininin beton, asfalt veya diğer uygun malzemelerden oluşturulması ve olumsuz hava şartlarından korunmak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmış olması.
ç) İhtiyaca cevap verebilecek şekilde hoparlör sistemi, çöp kutuları, aydınlatma sistemi, yangın söndürme araç ve gereçleri, güvenlik kamerası, zabıta bürosu, kadın ve erkekler için ayrı ayrı olacak şekilde ibadet yeri, taşıt yıkama yerleri, tuvalet ve dinlenme yerlerinin bulunması.
d) Beş bin metrekareden küçük olan ikinci el taşıt pazarlarında en az üç adet bağımsız giriş ve çıkış kapısı, beş bin metrekareden büyük olan ikinci el taşıt pazarlarında ise en az beş adet bağımsız giriş ve çıkış kapısının bulunması, giriş ve çıkışların iç ve dış trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve yönlendirme levhalarıyla gösterilmesi.
e) İhtiyaca cevap verebilecek şekilde ziyaretçiler için ücretsiz otopark alanına sahip olması.
DÖRDÜNCÜ BOLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Noterlerin yükümlülükleri
MADDE 18- (1) İkinci el taşıt ticaretiyle iştigal eden işletme adına yapılan ikinci el taşıt satışlarında, bu işletme adına düzenlenmiş yetki belgesi aranır ve bu belge ibraz edilmeden satış işlemi gerçekleştirilemez.
(2) İkinci el taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmelerde pazarlama ve satış personeli olarak çalışan kişilerce vekâleten yapılan ikinci el taşıt satışlarında, bu personelin satış sertifikası ve adına satış yapılan işletmenin yetki belgesi aranır. Bu belgeler ibraz edilmeden satış işlemi gerçekleştirilemez.
(3) Gerçek kişilerce bir takvim yılı içinde asaleten veya vekâleten yapılan üçüncü satıştan sonraki ikinci el taşıt satışlarında, yetki belgesi ve satışı yapan kişi adına düzenlenmiş satış sertifikası aranır. Bu belgeler ibraz edilmeden satış işlemi gerçekleştirilemez.
(4) İkinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeyen esnaf ve sanatkârlar, tacirler ve tacir olmayan özel hukuk tüzel kişileri adına tescilli ikinci el taşıtların satışında, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre işlem tesis edilir.
(5) Bu madde uyarınca ibraz edilen yetki belgesi ve satış sertifikasının birer örneği noter tarafından muhafaza edilir.
Ruhsatlandırma
MADDE 19- (1) İkinci el taşıt ticareti yapılacak işletmelerin 15 inci maddede belirtilen şartları haiz olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilir ve bu şartları haiz olmayan işletmelere ruhsat verilemez.
(2) Toplu işyeri projelerinin 16 ncı maddede belirtilen fiziksel şartları haiz olup olmadığı yapı ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilir ve bu şartları haiz olmayan işyerlerine ruhsat verilemez.
Denetim ve ceza hükümleri
MADDE 20- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve şikâyetlerle ilgili olarak ikinci el taşıt ticaretinin yapıldığı işletmeler ile toplu işyerleri ve ikinci el taşıt pazarları nezdinde denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini il müdürlükleri aracılığıyla da kullanabilir.
(2) Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine, ikinci el taşıt ticaretinin yapıldığı işletmeler ile toplu işyerleri nezdinde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.
(3) Belediyeler, yetkilerini devrettikleri özel hukuk tüzel kişilerince kurulan ve işletilen ikinci el taşıt pazarları nezdinde denetim yapmakla görevli ve yetkilidir.
(4) Yetkili idareler tarafından ikinci fıkra kapsamında yapılan denetimin sonuçları, denetimin sonuçlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.
(5) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden işletmeler hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde öngörülen idari para cezası Bakanlığın talebi üzerine yetkili idareler; denetime yetkili olanlara bilgi ve belge vermeyen, eksik veren veya denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenler hakkında (h) bendinde öngörülen idari para cezası ise Bakanlık tarafından uygulanır. İkinci el taşıt pazarlarını kuran ve işleten özel hukuk tüzel kişileri hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde öngörülen idari para cezası doğrudan ya da Bakanlığın talebi üzerine belediyeler tarafından uygulanır.
(6) Bakanlık idari para cezası uygulama yetkisini Genel Müdürlüğe ve il müdürlüklerine devredebilir.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı alarak ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeye başlamış olan gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar durumlarını üç yıl içinde bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerine uygun hale getirir.
(2) Ekspertiz raporuna ilişkin olarak 11 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen hususlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde belirlenir.
(3) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce oluşturularak faaliyete geçen, ikinci el taşıt ticaretinin bir yapı veya alan bütünlüğünde yürütüldüğü ve içinde ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal eden en az üç işletme bulunan işyerleri, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uygun hale getirilir.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ikinci el taşıt pazarları, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına uygun hale getirilir.
Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
GENEL GEREKÇE
14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 29/01/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Kanunun uygulamasına yönelik olarak ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır. Taslak ile ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı gibi ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik mesleki davranış kurallarının belirlenmesi ve bu faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin düzenlemelerin yapılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin genel ilkeler, ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal edebilecek kişilerin nitelikleri, ikinci el taşıt ticareti ile iştigal edilebilmesi için alınması gerekli eğitim ve belgeler, ikinci el taşıt ticaretinin yapılacağı yerlerde aranan şartlar, kusurlu ikinci el taşıtlar ve sorumluluk, ikinci el taşıtlarda garanti gibi hususların düzenlenmesi planlanmaktadır.
Taslağın ilk bölümünde düzenlemenin amacı, kapsamı ve dayanağı ortaya konulduktan sonra ikinci el taşıt, ikinci el taşıt ticareti, satış sertifikası gibi Taslağa ilişkin temel kavramlar tanımlanmıştır.
Taslağın ikinci bölümde, ikinci el taşıt ticaretinde uyulması gereken genel ilkeler ortaya konulmuş, ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal edebilecek kişilerin nitelikleri açık bir şekilde düzenlenmiş ve satışa sunulan ikinci el taşıtlarla ilgili hususlar detaylı bir şekilde belirtilmiştir.
Taslağın üçüncü bölümünde, ikinci el taşıt ticareti yapılan yerlerde aranan şartlar hakkında düzenleme yapılmıştır.
Son bölümde ise, ikinci el taşıt satışlarında noterlerin yükümlülükleri, ikinci el taşıt ticareti yapılacak işletmelerde ruhsatlandırma, Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve şikâyetlerle ilgili olarak perakende işletmeler nezdinde Bakanlığın denetim yetkisi, yetkili idarelerin perakende işletmeler nezdinde yapacağı denetimlerin mahiyeti ile bu kapsamdaki yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Ayrıca, yapılan denetimler sonucunda verilmesi gereken idari para cezalarının uygulanma şekli düzenlenmiştir.

Dr. Abdullah DEMİR

1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü kazandı. 1996 yılında Otomotiv Öğretmeni olarak mezun oldu. 1999 yılında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde “Fren Disklerine Uygulanan Kaplamaların Frenleme Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi” konulu tez çalışmasıyla doktor oldu. Demir, İBB - İstanbul Otopark İşletmeleri (İSPARK) AŞ’de sırasıyla, Teknik İşler Şefi, İşletmeler Müdürü, Etüt Plan ve Proje Müdürü, Etüt ve Planlama Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Başta otomotiv olmak üzere, güç aktarma organları, alternatif yakıtlar, ulaşım ve otopark yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde, kongre ve sempozyumlarda yayımlanmış makale çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca “Güç Aktarma Organları”, “Otopark Uygulamalarında Teknoloji, Çevre ve Emniyet Faktörleri”, 40 bin kelimelik “Otomotiv ve Temel Teknik Bilimler Sözlüğü”, 11 bin kelimelik “Sistem Sistem Otomotiv Teknik Terimler ve Terminolojiler Sözlüğü”, 2500 kelimelik “Otopark Endüstrisi Sözlüğü” gibi yayınları da bulunmaktadır. www.otoguncel.com web sitesinin editörlüklerini yürüten ve wushu spor dalında uluslararası hakem olan Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir